Strona główna / Natura / Parki / Parki Narodowe

Parki Narodowe

Woliński Park Narodowy fot. Tylewski Park Narodowy jest to forma ochrony przyrody na danym obszarze powołana przez Rozporządzenie Rady Ministrów, celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej, na którym ograniczona prawnie jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się. Utworzenie lub zmiana granic parku wymaga zgody właściwym organów samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, Park Narodowy jest to „obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. Jest to obszar udostępniony do zwiedzania.

Drawieński Park Narodowy fot. Czasnojć Na terenie Parku Narodowego wyróżnia się 3 strefy ochronne: strefę ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazu. Wokół Parku Narodowego obowiązkowo wyznacza się otulinę parku. Dla Parku Narodowego sporządza się i realizuje plan ochrony. Park Narodowy jest jednostką budżetową. Kieruje nią dyrektor Parku Narodowego.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdują się 2 z 23 Parków Narodowych w Polsce:

a) Woliński Park Narodowy (powierzchnia 109,37 km2)
b) Drawieński Park Narodowy (powierzchnia 113,42 km2).

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->