Strona główna / Natura / Parki / Parki krajobrazowe / Barlinecko – Gorzowski PK

Barlinecko – Gorzowski PK

Barlinecko-Gorzowski park krajobrazowy fot. Czasnojć Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1991 roku. Jego walory krajobrazowe i przyrodnicze to przede wszystkim lasy, jeziora i zachowane w naturalnym stanie meandrujące rzeki i liczne strumienie. Tereny parku rozciągają się na równinie sandrowej, usypanej przez wody odpływające z topniejącego lodowca. Powierzchnia sandru nie jest płaska, poprzecinana jest ciągami rynnowymi i zagłębieniami.

Świat roślinny Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo bogaty. Obejmuje łącznie 639 gatunków paprotników i roślin kwiatowych oraz 138 gatunków porostów. 41 gatunków spośród nich uznanych zostało za ginące na terenie kraju.

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć Spośród 142 gatunków występujących tutaj ptaków, aż 105 gnieździ się na terenie parku. Na terenie Parku można spotkać wiele rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową: orzeł bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania rdzawa i czarna, puchacz, bocian czarny, żuraw, gągoł, zimorodek, dzięcioły i inne.
Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy sukcesywnie uzbrajany jest w odpowiednią infrastrukturę turystyczną, która pozwalać będzie na udostępnianie parku ludności w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Na obszarze parku i otuliny istnieje już kilka szlaków turystycznych pieszych, wodnych i rowerowych.

Północna część parku położona jest na terenie gminy Barlinek. Znajduje się tam źródliskowy odcinek rzeki Płoni. Jest to obszar, który pod względem rzeźby terenu, przypomina tereny pasma górskiego Beskid Niski. Dlatego ten obszar nazywany jest „Bieszczadami Barlineckimi”. Najwyższe wzniesienia dochodzą tutaj do 114,2 m n.p.m., natomiast najniższe do 24 m przy moście w Laskówku.

Zwierzęta w zachodniopomorskich parkach krajobrazowych fot. Czasnojć Zbocza doliny urozmaicone są licznymi wąwozami, pokrytymi bardzo pięknymi fragmentami lasów grądowych. Las tworzą przede wszystkim grab zwyczajny, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata z domieszką jaworu lub buka. W jeziorach i stawach rybnych występuje bogata roślinność wodna z okazałymi zespołami lilii wodnych z grzybieniem białym i grążelem żółtym. Ważnym elementem krajobrazu Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny są zabytki kultury materialnej: zespoły pałacowo – folwarczne, kościoły i cmentarze, a także parki wiejskie i przydworskie.

Na terenie Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 5 rezerwatów przyrody:

a) Rezerwat przyrody „Dębina” (powierzchnia 12,18 ha) – Rezerwat posiadający status ochrony częściowej. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu środkowoeuropejskiego. Występują tam: dąbrowa z domieszką buka, graby, lipy i stare sosny. Stwierdzono tu także 50 gatunków porostów nadrzewnych, co zaświadcza o wysokim stopniu czystości środowiska. Rezerwat położony jest na nieznacznym wyniesieniu pomiędzy łąką, a malowniczą doliną Kanału Kłodawskiego.

b) Rezerwat przyrody „Rzeka Przyłężek” (powierzchnia 35,08 ha) – Rezerwat posiadający status ochrony częściowej. Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem. Jest to rezerwat faunistyczny. Utworzony został na bazie odcinka rzeki Przyłężek, w krajobrazie leśnym, obrzeżonej ponad 100 letnimi drzewostanami bukowymi. Czysta woda rzeki, jej ocienienie przez las bukowy na zboczach i niska temperatura stwarzają właściwe warunki tarlisk i rozwoju żyjących tu ryb łososiowatych, do których należą: pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy. Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie wynosi 93,7%. W północno-wschodniej części rezerwatu znajduje się źródełko wypływające z wymytej przez wodę groty.

c) Rezerwat przyrody „Wilanów” (powierzchnia 67,16 ha) – Rezerwat posiadający status ochrony częściowej. Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.
Rezerwat obejmuje fragment lasu naturalnego bukowo-dębowego z domieszką sosny i modrzewia. Rosną tu także pojedyncze przestoje buka, dębu, sosny w wieku 180 – 200 lat – mają cechy pomników przyrody.

d) Rezerwat przyrody „Skalisty Jar Libberta” (powierzchnia 33,21 ha) – Rezerwat posiadający status ochrony częściowej. Celem ochrony jest zachowanie walorów geologiczno – krajobrazowych jako jedynego na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych, zlepieńców i głazów narzutowych, pozostających w kompozycji zbiorowiska leśnego dębowo – bukowego, wyjątkowo bogatej flory naczyniowej oraz licznych gatunków mchów i porostów. Rezerwat położony jest w obrębie jarów i wąwozów o znacznej deniwelacji terenu. Wyniesienia sięgają 115 m n.p.m. i są zalesione. Występują tu liczne, olbrzymie głazy narzutowe, porośnięte mchami i porostami. Teren urozmaicony jest około pięćdziesięcioma oczkami wodnymi w różnym stadium zarastania. Głównym walorem tego terenu są wzniesienia morenowe tworzące krawędzie doliny poprzecinane licznymi jarami i wąwozami. Jednym z nich jest „Skalisty Jar Libberta”, w którym znajdują się jedyne na Pomorzu Zachodnim skały wapienno piaskowe, osiągające wysokość do 4 m.

e) Rezerwat przyrody „Markowe Błota” (powierzchnia 193,40 ha) – Rezerwat posiadający status ochrony częściowej. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych bagien z typową dla nich florą i fauną oraz drzewostanów bukowych i mieszanych. Chroniony kompleks znajduje się w Puszczy Barlineckiej. 30% powierzchni zajmują bagna otoczone lasami mieszanymi i iglastymi. Znajdziemy tutaj 55 gatunków ptaków, w tym 42 lęgowe:  orzeł bielik, rybołów, błotniak stawowy i bocian czarny. Bagna w okresie wczesnowiosennym i jesiennym pełnią funkcję istotnego etapu na trasie ptasich wędrówek.

Administracja parku:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 / 711 55 30
fax. +48 95 / 711 55 36
e-mail: sekretariat@zpkwl.gorzow.pl

rpo

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

-->